Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.caplast.sk. Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.caplast.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť CA – PLAST, spol. s r.o., so sídlom: Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca, IČO: 36 396 133,                                    DIČ: 2020135656 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12640/L, e-mail: caplast@caplast.sk, telefonický kontakt: 0911 998 160 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „CA-PLAST“).

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) P. O. BOX B – 89, Predmestská 71, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru 041/763 21 30 alebo 041/724 58 68.

Objednávka

Zákazník si môže cez e-shop www.caplast.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“; v prípade, že pri zobrazení tovaru sa nachádza odkaz na doplňujúce informácie týkajúce sa charakteristiky, vlastností tovaru a/alebo jeho dostupnosti, či podmienok dodania, má sa za to, že zákazník sa do momentu odoslania objednávky oboznámil i s týmito informáciami.

Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre zákazníka. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.caplast.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť pravdivé údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je zákazník o. i. vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania zákazníka o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.). Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť CA–PLAST odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého

zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.caplast.sk pod menom príslušného zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, (ii) o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme CA-PLAST, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.caplast.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Ku každej dodávke tovaru predávajúci vystaví daňový doklad, ktorý bude priložený k tovaru alebo zaslaný v elektronickej podobe. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po úplnom zaplatení ceny a prevzatí tovaru.

Akceptované spôsoby platby:

  1. a) platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho,
  2. b) na dobierku v hotovosti pri doručení tovaru.

Ak bola zvolená forma úhrady vopred na e-mail zadaný pri registrácií bude odoslaná predávajúcim zálohová faktúra vo výške 100% z ceny uvedenej v objednávke. Úhradu zálohovej faktúry je možné realizovať prostredníctvom bezhotovostného platobného styku (prevodom na bankový účet) alebo hotovostným vkladom na účet dodávateľa uvedený na zálohovej faktúre. Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej čiastky na účet predávajúceho.

Pokiaľ zálohová faktúra nebude uhradená v splatnosti, je predávajúci oprávnený potvrdenie objednávky zrušiť, od uzatvorenej zmluvy týmto spôsobom odstúpiť a požadovať od odberateľa úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane predávajúceho vznikli z tohto titulu.  

Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť CA-PLAST sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim. Zákazník môže požiadať spoločnosť CA-PLAST o expresnú dopravu. Expresná doprava je doplnková služba, ktorá je spoplatnená (za cenu uvedenú v Cenníku zverejneného na stránke www.caplast.sk) a spoločnosť CA-PLAST sa v takomto prípade zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim.

Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré CA-PLAST nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci) a ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť CA-PLAST sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka.

Spoločnosť CA-PLAST sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako dodaciu adresu. Ak je cena objednávky nižšia ako 48 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (za cenu uvedenú v Cenníku zverejneného na stránke www.caplast.sk). Ak cena tovaru uvedená v objednávke je najmenej 48,01 € a viac, spoločnosť CA-PLAST dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však zákazník aspoň 3 dní vopred avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť CA-PLAST včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber, bude tento možný len v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru u predajcu alebo u niektorého jeho obchodného partnera a to len po osobitnom dohovore a v dohodnutom čase. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup, pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade doručovania tovaru dopravou, ktorá je zabezpečovaná zo strany spoločnosti     CA-PLAST vlastnými prostriedkami alebo externou prepravnou spoločnosťou predstavuje doručenie tovaru doručenie na doručovaciu adresu, ktorú uviedol zákazník v objednávke po prvé uzamykateľné dvere domu.

 

Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.caplast.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Zrušenie objednávky zo strany CA-PLAST

Spoločnosť CA-PLAST si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak (i) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak (ii) sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo aj v prípade, že (iii) zákazník uvedie v objednávke o sebe nepravdivé a/alebo neúplné údaje a okolnosti vytvorenia objednávky budú nasvedčovať špekulatívnej povahe dotknutej objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť CA-PLAST bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Spoločnosť CA-PLAST je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny „vypadne“ jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať. Vyššie uvedené sa analogicky vzťahuje aj na prípady, keď nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, teda analogicky sa vzťahuje aj na nepotvrdené objednávky.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  1. a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese caplast@caplast.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí súčasť týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti CA-PLAST, a to osobne alebo zaslaním na adresu CA – PLAST spol. s r.o., Bukov 2795, 022 01 Čadca alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou CA-PLAST, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti CA-PLAST s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších prepisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru) a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka) alebo vrátiť tovar späť na náklady kupujúceho. 

Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa nezhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Spoločnosť CA-PLAST sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a  ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom CA-PLAST a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov CA-PLAST a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

Spoločnosť CA-PLAST nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo na tovare nesprávnou obsluhou, nevhodným ošetrením a údržbou, neodborným zásahom, manipuláciou, chybným zostavením, skladovaním, nesprávnym pripojením alebo inštaláciou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním a používaním, bežným opotrebovaním, úmyselným poškodením, tiež zásahom vyššej moci alebo pôsobením iných vonkajších vplyvov.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania  zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti CA-PLAST s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.caplast.sk

 

Záverečné ustanovenia

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.caplast.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 30.09.2022.

Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti CA-PLAST, ktorý je dostupný na www.caplast.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

Odporúčania a informácie pre kupujúcich

Vane, sprchové kúty a vaničky… Vane, sprchové kúty a vaničky čistite prípravkami, ktoré odporúčame. Nie je povolené používať chemické agresívne rozpúšťadlá. Spôsob montáže musí byť taký, aby tovar bolo možné vybrať, demontovať bez búracích prác – obklad z dlaždíc teda nesmie prekrývať lem vaní a vaničiek, musia sa dať vybrať z obmurovky. Predajca nehradí náklady spojené s poškodením obkladov, dlažby alebo muriva, ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní tohto pravidla.

Vaničky … Výrobok má hladký a neporézny povrch. Čistenie výrobku sa vykonáva iba tekutými čistiacimi prostriedkami s mäkkou handričkou alebo špongiou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s pevnými časticami. V prípade, že používaná voda obsahuje viac vápenca či iných minerálov, ktoré sa usádzajú na stenách, môžete ich odstrániť octom, pri väčšom množstve usadeniny ocot mierne nahrejeme.

Vane … Výrobok má hladký a neporézny povrch. Údržba sa vykonáva len utieraním povrchu jemným textilom za použitia bežných čistiacich prostriedkov určených pre použitie v domácnosti. Treba sa vyvarovať použitiu brúsnej pasty, rozpúšťadiel a dezinfekčných prípravkov s obsahom chlóru, apod. Čistenie výrobku sa vykonáva iba tekutými čistiacimi prostriedkami s mäkkou handričkou alebo špongiou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s pevnými časticami. V prípade, že používaná voda obsahuje viac vápenca ci iných minerálov, ktoré sa usádzajú na stenách, môžete ho odstrániť octom. Pri väčšom množstve usadeniny ocot mierne nahrejeme.

 

 

Reklamačný poriadok CA – PLAST, spol. s r.o.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť CA – PLAST, spol. s r.o. so sídlom Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca,                                   IČO: 36 396 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12640/L (ďalej len „Predávajúci“) v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa o spôsoboch a podmienkach uplatňovania reklamácie a vedenia reklamačného konania. Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovarov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvu e-shopu www.caplast.sk.

Odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu www.caplast.sk spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami a že k týmto pristupuje.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Termín „zákazník“ alebo „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti.

Zodpovednosť za vady

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Predávajúci zodpovedná za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim v súlade s ustanovením § 619 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a taktiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim počas plynutia záručnej doby v súlade s ustanovením § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci poskytuje na tovar záručnú lehotu v rozmedzí od 24 – 60 mesiacov v závislosti od konkrétneho typu tovaru. Presne definované záručné lehoty sú uvedené v rámci bližšej špecifikácie tovaru na stránke www.caplast.sk

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty, to však neznamená to isté ako platená služba „Predĺžená záruka 5+5“, ktorej podmienky sa riadia výhradne podmienkami danej služby. Predĺženie záruky o ďalších 60 mesiacov je podmienené servisnou obhliadkou technikom povereným firmou CA-PLAST. Obhliadku je potrebné nahlásiť najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí 60-tich mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. V opačnom prípade zákazník stráca právo na predĺženie záruky. Servisná obhliadka zahŕňa preleštenie a vizuálnu kontrolu výrobku, tento zásah je spoplatnený jednotnou sumou podľa aktuálneho cenníka.

Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené na tovare nesprávnou obsluhou, nevhodným ošetrením a údržbou, neodborným zásahom, manipuláciou, chybným zostavením, skladovaním, nesprávnym pripojením alebo inštaláciou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním a používaním, bežným opotrebovaním, úmyselným poškodením, tiež zásahom vyššej moci alebo pôsobením iných vonkajších vplyvov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli neodborným zásahom alebo neodbornou inštaláciou tovaru akýmikoľvek osobami.

Záručná doba začína plynúť v súlade s ustanovením § 621 Občiansky zákonník od prevzatia veci kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru v súlade s ustanovením § 627 Občianskeho zákonníka.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba v súlade s ustanovením        § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci má povinnosť prezrieť tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci bude neskôr reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

Kupujúci je povinný reklamovať vadný tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, a to priamo u Predávajúceho, alebo u ním povereného zamestnanca alebo u určenej osoby.

V prípade, ak je možné reklamovaný tovar doniesť, je kupujúci povinný reklamovaný tovar doniesť predávajúcemu na vlastné náklady a zároveň kupujúci je povinný reklamovaný tovar odniesť.

Spotrebiteľ je povinný riadne a včas prevziať reklamovaný výrobok, a to najneskôr v lehote 6 mesiacov odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty určenej predávajúcemu na vybavenie reklamácie v súlade s ustanovením § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s uskladnením reklamovaného tovaru. Predávajúci tovar uskladní vo vlastných priestoroch, ak mu to kapacitné možnosti dovolia, a to na náklady spotrebiteľa, v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený uskladniť reklamovaný tovar vo verejnom skladisku alebo u iného uschovávateľa, a to na náklady spotrebiteľa. Nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti spotrebiteľa riadne a včas prevziať reklamovaný tovar, tým nie je dotknutý.

Spôsoby vybavenia reklamácie, práva spotrebiteľa

V prípade výskytu odstrániteľných vád tovaru má spotrebiteľ právo:

– aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (opravou). O spôsobe odstránenia vady (opravou) rozhoduje predávajúci, pričom predávajúci je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (opravou).

– namiesto odstránenia vady (opravy) požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerane vysoké náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,

– v prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí, to isté právo má spotrebiteľ aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

V prípade výskytu neodstrániteľných vád tovaru má spotrebiteľ právo:

– pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– pri výskyte neodstrániteľných vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu nahlásením reklamácie na telefónnom čísle                    0911 998 160 pon.-pia. v čase medzi 08:00 – 15:30 alebo vyplnením elektronického formulára, ktorý tvorí súčasť tohto Reklamačného poriadku a to písomne na adrese sídla predávajúceho (CA – PLAST, spol. s r.o., Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca) alebo  e-mailom na adrese reklamacie@caplast.sk. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie je vhodné doložiť k reklamačnému formuláru fotografie celého výrobku s detailmi poškodenia alebo popis inej príčiny reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to buď odovzdanie opraveného výrobku, výmenu výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, doručenie písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo jeho odôvodnené zamietnutie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným zo spôsobov uvedených vyššie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odborným posúdením sa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Predávajúci je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu, na ktorom bude vyznačený spôsob akým bola reklamácia vybavená.

V prípade, ak spotrebiteľ fyzická osoba, nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je:

 Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Bajkalská 21, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk

alebo

– iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho -riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Zánik nároku na práva zo záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

– stratou pokladničného dokladu/faktúry, stratou dodacieho listu alebo stratou záručného listu,

– neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

– uplynutím záručnej doby tovaru,

– mechanickým poškodením tovaru,

– neodborným zaobchádzaním, inštaláciou, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

– poškodením ohňom alebo zásahom vyššej moci,

– poškodením tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám,

– násilným poškodením tovaru.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená vyvesením v prevádzkach predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacieho listu alebo prevzatím pokladničného dokladu.

V Čadci dňa 30.09.2022