Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov (ďalej OÚ) zákazníkov a ich spracovaní podľa súčasnej legislatívy Zákona na ochranu osobných údajov (zákon 101/2001Sb.), Občianskeho zákonníku (zákon 89/2012 Sb.) sa po novom mení podľa nariadenia Európskej únie o Ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 z dňa 25. 5. 2016 so začiatkom účinnosti od 25.5.2018.

Základné informácie

Sme spoločnosť CA – PLAST, spol. s r.o., IČO: 36396133 so sídlom Fraňa Kráľa 2080,                022 01 Čadca, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12640/L a sme správcom Vašich osobných údajov.

Email: objednavky@caplast.sk
Telefon: +421940593606

Aké osobné údaje spracovávame?

Registráciu na webe caplast.sk, vyplnením formulára a odoslaním emailovej adresy alebo odoslaním e-shopovej objednávky súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje budú spracované strojovo alebo manuálne v písomnej forme a automatizované v elektronickej forme v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Týmto spôsobom budú spracované iba osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar, potrebujem od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Ak by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru potrebujeme Vaše telefónne číslo ako aj e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy. Vyplnením nepovinných údajov nám oznámite Vaše iné osobné údaje, ako sú napr. používané doručovacie adresy.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas týmito podmienkami osobných údajov. Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho prevziať. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby, ktoré sú za Vás oprávnene napr. preberať tovar. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup tovaru: v prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy Vám bude objednávka doručená) Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.

Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie Vašich objednávok dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: dopravca by Vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať Vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže zmluvný partner kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie – svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom Vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe.

Oprava – z dôvodu urýchlenia opravy Vašich osobných údajov a Vášho komfortu odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Výmaz – vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Právo na výmaz máte predovšetkým v týchto prípadoch:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  • Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
  • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto osobných údajov
  • Osobné údaje sú spracované nezákonne
  • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
  • Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Cookies

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Na stránkach nášho internetového obchodu používame tieto cookies:

Technické cookies: tie sú nevyhnutné pre fungovanie webu a jeho funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by náš web nefungoval, napr. by nebolo možné sa prihlásiť k užívateľskému účtu.

Funkčné cookies: tieto cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše základné voľby a vylepšujú užívateľský komfort. Ide napríklad o zapamätanie si jazyka či umožnenie zostať trvale prihlásený.

Cookies sociálnych sietí: tieto cookies nám umožňujú komfortne Vás prepojiť s Vašim profilom na sociálnych sieťach a napríklad Vám umožniť zdieľať produkty a služby s priateľmi a rodinou.

Personalizácia obsahu: tieto cookies nám umožňujú zobraziť Vám obsah a reklamy podľa údajov, ktoré sú o Vás dostupné tak, aby sme sa čo najlepšie trafili do Vašich potrieb. Ide najmä o to, aký obsah ste si zobrazili.

Personalizovaná reklama: vďaka týmto cookies Vám môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby na mieru, a to na základe Vašich nákupov, Vášho správania a Vašich preferencií.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z Vašich cookies budeme spracovávať?

Návšteva stránok caplast.sk a nákup na týchto stránkach sú samozrejme možné i bez súhlasu s použitím cookies. Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehľadávania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštevovaných weboch, poprípade si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Pokiaľ však zakážete i spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.